Co se dělo v roce 2016

Jak jste si určitě všimli ve Smetanových sadech se od podzimu dost kácí. Bohužel většina stromů byla povolena z rozhodnutí Jihomoravského kraje. Většina stromů se kácí z důvodu revitalizace Smetanových sadů z lesního charakteru parku na typ, který naleznete v zámecké zahradě. Takže některé stromy by nebylo třeba vůbec kácet, stačili by pouze odborné a ošetřující řezy. Záměr města je však jiný.


Na konci ledna 2017, jsme obdrželi Oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin v katastrálním území Dědice. Důvodem kácení je výstavba zimního stadionu. Jde o jírovce maďal, buk lesní a čtyř borovice černé na parcele 1380/37. Proti tomuto kácení nebudeme podávat odvolání, jelikož jsou stromy v blízko plochy budoucího stadionu.


V listopadu 2016 jsme jako účastníci řízení dali souhlas s kácením lípy srdčité (obvod kmene 281 cm),  na pozemku p.č. 3103/1, na KÚ Vyškov, kde byla žadatelem kácení Správa majetku města Vyškova, p.o. Jako důvod kácení uvedlo, že strom se nachází v bezprostřední blízkosti hrací plochy, opadává z něj značné množství suchých větví. Strom má značně vykotlaný kmen a celkově již není v dobrém stavu. Strom se nacházel v místě, kde se shromažďují větší skupiny osob, včetně dětí a může dojít k jejich úrazu. Samozřejmě jsme navrhli, aby byla provedena adekvátní nahraní výsadba plnohodnotnou dřevinou.


V listopadu 2016 bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí, potvrzeno rozhodnutí o povolení kácení na mnohých stromů v sídlištní zástavbě na území města Vyškova. Konkrétně jde o: zerav východní, borovice lesní, borovice černé, smrku ztepilého, bříz bílých, třešně obecné (celkem 13 ks). Proti tomuto povolení jsme podali „Podnět k přezkumnému řízení“ na Ministerstvo životního prostředí.

  


V srpnu 2016 jsme se odvolali proti rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí, ve věci povolení kácení dřevin žadatele Bernarda Petera Holzera, Bahnhofstrasse, v zastoupení  Mgr. Martou Juráňovovu, o povolení kácení těchto dřevin:

olše v počtu ks 10, obvod kmene ve výšce 1,3 m 87 – 168 cm na pozemku 3488/147, v katastrálním území Vyškov

topol v počtu ks 4, obvod kmene ve výšce 1,3 m 214 – 298 cm na pozemku 3488/147, katastrální území Vyškov,

javor v počtu ks 13, obvod kmene ve výšce 1,3 m 82 – 155 cm na pozemku 3488/147, v katastrálním území Vyškov

bříza v počtu ks 7, obvod kmene ve výšce 1,3 m 84 – 120 cm na pozemku 3488/147, v katastrálním území Vyškov

akát v počtu ks 3, obvod kmene ve výšce 1,3 m 102 – 128 cm na pozemku 3488/147, v katastrálním území Vyškov

jasan v počtu ks 1, obvod kmene ve výšce 1,3 m 100 cm na pozemku 3488/147, v katastrálním území Vyškov,

s uloženou náhradní výsadbou v rozsahu 38 ks listnatých dřevin (habr obecný, javor mléč, dub zimní, lípa malolistá),  pozemku č.p. 3488/147 v k.ú. Vyškova, včetně následné péče o ně po dobu 5 let.

Správní orgán zde uvedl, že žadatel zastoupený zmocněncem uvádí jako důvod, že zajišťuje bezpečnost osob, neboť pozemek žadatele je volně přístupný a je součástí zeleně kolem vodního toku Marchanka, a tudíž nelze zamezit přístupu osob na tento pozemek. Dále správní orgán uvádí, že žadatel uvedl, že činnosti týkající se úklidu plochy a odstranění zbytků budov nepodléhají povolení stavebního úřadu. Tato činnost by následovala po odstranění předmětných dřevin. Jedinou stavební činností, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem je instalace závory na pozemku č. 3488/119.

Zelený Vyškov k tomu uvádí, že dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad vydává stavební povolení k odstranění stavby.  Od stavebního povolení se upouští, pokud jde údržbu stavby tzn. že se stavba rozebere a znovu postaví. V tomto případě není zřejmé, že by žadatel chtěl znovu postavit rozpadlé a zchátralé objekty a zda je tedy možné uplatnit tzv. „ohlášku“.

Zmocněnec uvádí, že žadateli nejvíce záleží na bezpečnosti pohybujících se občanů v objektu. Zelený Vyškov k tomuto uvádí, že žadatel za celou dobu, kdy vlastní uvedený pozemek, tento neudržoval v náležitém stavu. Objekt osadil varovnými tabulemi, které zcela jasně upozorňují pohybující se občany, že se nachází na soukromém pozemku a občan tímto porušuje zákon o soukromém vlastnictví.

Zelený Vyškov dále uvádí, že v rozhodnutí je jako náhradní výsadba nařízena správním orgánem počet 38 ks dřevin, což je stejný počet dřevin, který se má kácet, a správním orgánem je zde neakceptován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Správní orgán uložil náhradní výsadbu na pozemku žadatele tj. p.č. 3788/147 v k.ú Vyškova Na uvedené parcele není možné náhradní výsadbu uloženou správním orgánem v počtu 38 dřevin uskutečnit, neboť výměra uvedené parcely, to nedovoluje.

Pokácení 38 vzrostlých stromů se jeví správnímu orgánů v záplavě zeleně jako nicotné. Zelený Vyškov má za to, že 38 vzrostlých stromů je již větší viditelný hájek, který plní svoji funkci jak ekologickou tak funkční.


V řízení z července roku 2016 o kácení modřínu opadavého (1 ks, obvod kmene 89 cm), který se nacházel na pozemku p.č. 132/2, na KÚ Vyškov, jsme souhlasili s pokácením uvedené dřeviny. Žadatelem byl Katastrální úřad, který uváděl jako důvod kácení, že strom ohrožuje statiku opěrné zdi, která je umístěna v jejich bezprostřední blízkosti a strom rovněž brání průjezdu nákladních vozidel a autobusů po přilehlé komunikaci ul. II. odboje.


V červnu 2016 zároveň povolil Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí, pokácení 5 ks topolu euroamerického kultivaru (s obvodem kmenů v rozmezí 81 – 252 cm) v katastrálním území Dědice u Vyškova a uložil náhradní výsadbu v rozsahu 8 ks habru obecného, velikost 14/16 na pozemku č.p. 1380/24, v k.ú. Dědice u Vyškova, a to včetně následné péče o ně po dobu 5 let. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali z následujících důvodů:

Do spisu nebyl doložen zpracovaný znalecký posudek, jehož zpracování Zelený Vyškov navrhoval.

Správní orgán uvádí, že žadatel uvádí jako důvod kácení, že stromy mají proschlou a jednostrannou korunu, větve se lámou.

Jedná se o stromořadí topolů vedoucí ke stadionu. Dle zjištění Zeleného Vyškova jsou koruny celistvé, nejsou vidět prosychající nebo ulomené větve, na kmenech nejsou vidět plodnice hub, případné rány se dobře zavalují. Ze zdravotního hlediska Zelený Vyškov neshledal důvody ke kácení. Stromy nejsou hustě vedle sebe, aby si bránili v růstu nebo působily svým nahuštěním neesteticky.

S konstatování správního orgánu, že při prohlídce nebylo zjištěno hnízdiště ptactva Zelený Vyškov nesouhlasí, neboť na místě jsme zjistili, že by správní orgán musel mít k dispozici autojeřáb s plošinou, aby mohl nahlédnout, vzhledem k výšce topolů, do korun stromů.

Správní orgán uvádí v odůvodnění výrokové části rozhodnutí, že významným důvodem pro kácení je nestabilita těchto stromů i zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v restauraci „U Hrocha“. Při ohledání místa přímo v restauraci, jsme zjistili, že se jedná o provizorní stavbu, která provozuje pohostinství pouze v letních měsících, a topoly vůbec nezasahují do prostoru. Stromořadí topolů je jedna z možných přístupových cest k této restauraci.

Zelený Vyškov se také domnívá, že počet výsadby 8 ks habru obecného, vzhledem k tomu, že se na těchto uvedených pozemcích provádí veškerá ostatní náhradní výsadba zeleně, není kapacitně již možný.


V červnu 2016 bylo Městským úřadem Vyškov, Odborem životního prostředí, povoleno kácení: břízy bílé, vrby jívy a lípy srdčité v katastru Dědic s odůvodněním, že jde o proschlé stromy s jednostrannou korunou a lámajícími se větvemi. K tomuto povolení, jsme se odvolali, protože dle přiloženého plánku místa u oznámení a rozhodnutí, na kterém jsou viditelné pouze čísla parcel a 4 červené tečky různých velikostí, nepovažuje Zelený Vyškov za předložení plánu výskytu dřevin a jako takový neměl být správním orgánem akceptován. Dále bylo Zeleným Vyškovem zjištěno, že žadatel nemá zpracovaný pasport zeleně, což je vyžadováno Ministerstvem životního prostředí.

Zelený Vyškov má důvodné podezření, že jde ze strany žadatele o účelové kácení s určitým záměrem, výše uvedených dřevin. Na místě samém Zelený Vyškov zjistil, že toto rozhodnutí je navazujícím na vedené již vedené rozhodnutí, kterým se povoluje pokácení 5 ks topolů- euroamerické kultivary a tvoří souměrnou obdélníkovou plochu (viz výše).

Důvodem ke kácení má být především špatný zdravotní stav těchto dřevin. Zelený Vyškov se na místě přesvědčil, že důvody ke kácení nejsou, neboť dřeviny ani v nejmenším nejeví žádné známky špatného zdravotního stavu. Správní orgán ve svém hodnocení ani nekonkretizoval, čím jsou dřeviny napadeny, jak jsou nemocné aj., ale pouze konstatuje, že jsou proschlé větve a dřeviny jsou nakloněné. Zelený Vyškov nepovažuje naklonění dřeviny za vážný zdravotní stav a na místě (fotografie jsou doloženy) nezjistil ani proschlé větve. Dřeviny nejsou napadeny plodnicemi hub, rány se dobře zavalují.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí v říjnu 2016 potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Vyškov o povolení tohoto kácení. Proti tomuto povolení jsme podali „Podnět k přezkumnému řízení“ na Ministerstvo životního prostředí.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Co se děje ve Vyškově…

Článek z Vyškovského deníku ke kácení v Marchanicích – čtěte zde.


Nové parkoviště a silnice zaberou zahrádky i chodník. Obyvatelé sepisují petici – čtěte zde


A opět se vracíme k pokáceným stromům u sportovišť – článek z Vyškovského deníku čtěte zde.

Zelený Vyškov převzal rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým zrušil a vrátil k projednání Městskému úřadu Vyškov, OŽP rozhodnutí ve věci již pokácených 32 ks dřevin Správou majetku města Vyškova za účelem rekonstrukce volejbalových, tenisových a beachvolejbalových kurtů ve sportovním areálu a dalších 10 ks dřevin, které byly SMM Vyškov pokáceny navíc, omylem.

Krajský úřad věc zhodnotil tak, že žadatel SMM Vyškova pokácel stromy protiprávně, za což mu byla Městským úřadem, OŽP uložena pokuta. Dále se v rozhodnutí uvádí, že rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, OŽP vydal rozhodnutí vydal zcela v rozporu s právním názorem Ministerstva životního prostředí a dovolacího orgánu. Pokácení výše uvedených stromů nazval Krajský úřad jako nelegální. Rozhodnutí OŽP bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a také s právním názorem odvolacího orgánu a trpí procesním pochybením.

Celé Rozhodnutí si můžete přečíst zde: SMM_VY,_tenisové_kurty


Ve Vyškovském deníku ze dne 14.5. 2016 se dočtete o kácení ve Marchanicích.


Minulý víkend 7.5. nám počasí přálo na naší další pořádané akci. Tentokrát se sázely stromy. Pan premiér Bohuslav Sobotka a předseda Zeleného Vyškova RNDr. Ivan Novotný zasadili u rybníku „Kačence“ dvě lípy srdčité. Doprovodný program obohatil náš předseda hrou na flétnu, a kolegové o botanický výklad k lípách. Na účastníky čekala naučná stezka o fauně, flóře a historii nejbližšího okolí rybníku a slosování o zajímavé knížky. Děkujeme panu premiérovi a všem účastníkům za jejich účast a zájem o zeleň. Velký dík patři i FAA za krásné lípy!
Členové SPOLKU ZELENÝ VYŠKOV

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář