Revitalizace Smetanových sadů

Podali jsme odvolání proti rozhodnutí MěU Vyškov, Odbor ŽP o kácení 4ks jírovce maďalu ve Smetanových sadech. Odbor ŽP neuvedl v čem spatřuje závažnost důvodu pokácení těchto dřevin. Navíc uznávaný mykolog Alois Vágner ohodnotil stromy jako zdravé.

Více informací naleznete zde.

Proč revitalizace Smetanových sadů?
Navržená koncepce rekonstrukce Smetanových sadů je zpracovaná soukromou společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o. Zadavatelem projektu je město Vyškov, odbor životního prostředí. Cílem studie je vytvořit koncepci rekonstrukce parku a zajistit provozní bezpečnost stávajících stromů. Řešené území bylo rozděleno na tři celky, které se liší svojí funkcí, náplní a kompozicí.
Centrální část parku: pěší tah po levém břehu Hané, okružní cesty uvnitř parku. V této části stojí altán a pomník Bedřicha Smetany. V návrhu se počítá s kácením dřevin a jejich nahrazení okrasnými kultivary domácích dřevin a jehličnany. Dále zatraktivnit pak kvetoucími stromy, keři a výsadbou trvalek. Konkrétně se pak v kompozici nepočítá se dvěma stříbrnými smrky. Skupina bříz na okraji násypu tratě bude nahrazena smíšenou výsadbou s podrostem nízkých keřů.
Haná s břehovými porosty a alejemi: Lipová alej by měla být obnovena postupně a méně vzrůstným a městské prostředí lépe snášejícím kultivarem lípy srdčité. S obnovou jírovcové aleje již bylo započato, roste zde 10 mladých jírovců.
Obvodový plášť parku: Hlavním cílem těchto porostů je uzavřít centrální prostor parku před rušivými vlivy a pohledově odclonit přilehlé objekty. Plášť podél zimního stadionu tvořený jírovci bude radikálně skácen. Nahrazeny budou výsadbou stromů s podrostem keřů včetně stále zelených druhů. Staré borovice lesní kolem objektu Bombastic budou nahrazeny listnatými stromy.

Etapizace obnovy městského parku NEZOHLEDŇUJE finanční možnosti vlastníka.

Z jejich analýzy současného stavu dřevin vyplývá následující: Zdravotní stav nadpoloviční části dřevin v parku je dobrý. Řada dřevin je sice v současnosti nehavarijních, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o neperspektivní jedince (jírovce, smrky, borovice lesní,…).

Kolik stromů má tedy padnou k zemi?
V průběhu roku bylo pokáceno 53 havarijních a potenciálně nebezpečných stromů. Dalších 34 je dle společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o. nutné z důvodu zhoršeného zdravotního stavu ještě pokácet. Z prostorových a kompozičních důvodů je navrženo 51 stromů. Ostatní stromy budou ošetřeny řezy: výchovnými, zdravotními, bezpečnostními, stabilizačními a tvarovacími.

Vyjádření OS Zelený Vyškov je koncepci rekonstrukce Smetanových sadů ze dne 18. 4. 2013
Předloženou koncepci považujeme za zdařilou a kvalifikovaně zpracovanou. Bere v úvahu  perspektivní stav parku, počítá především a původními dřevinami, přičemž respektuje poslání území, důkladně se zabývá současným stavem dřevin.

K její realizaci máme následující připomínky:

Etapy rekonstrukce by měly brát ohled nejen na budoucí generace, nýbrž alespoň do jisté míry i na generaci současnou. Koncepce sama nestanov časové horizonty etap, nicméně z diskuzí o záměru rekonstrukce vyplývá, že by mělo jít o likvidaci velkého počtu dřevin prakticky najednou nebo v několika málo letech. Podle našeho názoru by rozvržení  odstraňování dřevin mělo respektovat jejich životnost, tj. měl by být odstraňován jen takový podíl dřevin, jaký je během tohoto časového úseku schopen dorůst. Pokud bychom tedy považovali za průměrnou dobu života vzrostlého stromu např. sto let, měla by být během deseti let odstraněna asi desetina všech stromů, samozřejmě za předpokladu náhradní výsadby.

Tento požadavek podle našeho předběžného odhadu není v rozporu s odstraněním dřevin, které koncepce označuje za havarijní.

Požadavek na maximální šetření vzrostlých stromů je ve Vyškově o to naléhavější, že v posledních letech bylo provedeno několik, podle našeho názoru nepřiměřeně radikálních zásahů v ostatních částech města, které dříve sloužili k rekreačním účelům a které se podílely na ekologických funkcích zeleně. K tomu přistupuje i celoplošná redukce zeleně, za kterou je náhradní výsadby prováděna v nedostatečné míře, často mimo samotné město nebo dokonce jen formou zmenšených kultivarů, jejich ekologické funkce ovšem nemohou být srovnatelné s plnohodnotnými vzrostlými stromy.  tomu je potřeba připočítat i likvidaci množství vzrostlých stromů v parku samotném. Tyto okolnosti koncepce přirozeně nebrala v úvahu, ba některé skutečnosti v době jejího vzniku ještě ani nenastaly. V této situaci proto považujeme za zvlášť naléhavé šetřit zejména vzrostlé stromy v maximální míře.

Dalším argumentem pro omezení odstraňování dřevin na nejnižší možnou míru je okolnost, kterou zmiňuje i sama koncepce – že totiž „nebere ohled na finanční možnosti města“. Vzhledem k proměnlivé a nepředvídatelné situaci, týkajících se financování projektů, považujeme za prozíravé etapizovat kácení dřevin na co nejmenší úseky a přiblížit se tak jistotě, že skutečně budou moci být kvalitně a včas nahrazeny.

Rádi bychom se vyjádřili i k jednotlivým konkrétním částem parku nebo konkrétním dřevinám.  Navrhujeme zpracování i jiné alternativní koncepce Smetanových sadů, aby se mohla vybrat koncepce, která bude více vyhovovat požadavkům občanů. navrhujeme referendum, kde by si samy občané Vyškova rozhodli, zda chtějí lesopark – zachování stávajícího charakteru Smetanových sadů, nebo naopak park ke kterému směřuje navrhovaná koncepce.

Závěrem bychom dodali:

  • Některé zásahy vnímáme jako necitlivé a nešťastné:

–  patří mezi ně odstranění a následná nedostatečná náhrada linie stromů, tvořících poslední přirozenou bariéru mezi centrální částí parku a parkovištěm u zimního stadionu;

–  dále rozbití linie stromů podél břehu řeky, či neexistující oddělení parku od vedlejších částí sportovního areálu.

Tyto změny se odrazí ve větší míře hluku i ve znečištění ovzduší prachem a výfukovými plyny. Tyto vlivy nebere koncepce v potaz.

  • Předložená koncepce významně mění celkový charakter Smetanových sadů. Domníváme se, že takové změny by neměly být prováděny bez širší diskuse s občany města Vyškova.
  • K plnohodnotnému prožívání pobytu v rekreačním prostoru parku patří také vnímání rozmanitosti přírodních prvků a možnost setkat se s živou přírodou. Tento aspekt není brán v koncepci v potaz, přestože škody na ptactvu způsobené odstraňováním stromů budou zásadní.
  • Předložená koncepce v mnoha ohledech posiluje tendenci k vytváření parkových prostorů s vysokými nároky na údržbu, což se zjevně neosvědčuje v jiných částech města.

A z těchto důvodů navrhujeme zastupitelstvu odložení definitivního rozhodnutí o koncepci.

2 komentáře u “Revitalizace Smetanových sadů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *