Co je nového?

Všimli jste si uschlých stromů náhradní výsadby před nádražní budovou?
My ano…tak jsme podali Žádost o kontrolu a zjednání nápravy ve věci uhynulých výsadeb za skácené stromy.


Zajímavé informace naleznete na tomto odkazu Arniky.


Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí nepovolil pokácet lípu srdčitou s obvodem kmene 210 cm na ulici Purkyňova.


Podali jsme odvolání ke kácení dvou bříz a jednoho modřínu na k.ú. Dědice u Vyškova. Součástí rozhodnutí není dostatečné posouzení skutečného důvodu pro kácení dřevin a jeho závažnosti.


ZOO Park Vyškov zažádal o povolení kácení celkem šesti stromů, Odbor ŽP Vyškov povolil však pokácet pouze jednu borovici černou. 🙂


Podali jsem odvolání k povolenému kácení třech topolů Na Hraničkách na pozemku společnosti Lukrom. Jelikož jsme neměli možnost se zúčastnit obhlídky zdravotního stavu a nebyl doložen znalecký posudek.


Dostali jsme oficiální vyjádření provedených zásahů k ošetření dřevin v zámeckém parku (zmlazovací a ozdravné řezy), pokud máte zájem, napište nám, vyjádření vám rádi poskytneme k nahlédnutí.


Dostali jsme rozhodnutí od pana ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci kácení dřevin ve Smetanových sadech. Pan ministr dospěl k závěru, že v daném případě nastaly důvody pro zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, v přezkumném řízení pro jejich rozpor s právními předpisy. A to, že došlo v řízení o žádosti Města Vyškova o povolení kácení dřevin k postupu, který byl v rozporu s požadavkem zákona o ochraně přírody a krajiny a že bylo společně vedeno řízení o povolení ke kácení dřevin a stanovení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé tímto pokácením. Zelený Vyškov nebyl informován o skutečnosti, že předmětem řízení o žádosti je kromě povolení kácení dřevin také náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé, a tím před pokácením došlo k nepřípustnému zkrácení procesních práv Zeleného Vyškova. Pan ministr správnímu orgánu Města Vyškova doporučil využití metodiky Ministerstva životního prostředí pro oceňování stromů s cílem naplnění zákonných požadavků k dobrému výkonu státní správy při vedení správních řízení. Ministr upozornil na formální nedostatky v případě uložení náhradní výsadby, a to posouzení návrhu náhradní výsadby obsažného v Koncepci, kterou předložilo město jako nedílnou součást žádosti o kácení. Pan ministr Mgr. Richard Brabec v závěru konstatuje, že přísluší zdůraznit, že ochrana přírody a krajiny je podle zákona veřejným zájmem, který je v souladu s čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, legitimním důvodem pro omezení vlastnického práva. 
Tímto chceme poděkovat panu ministrovi za opravdu nestranný přístup ve věci otázky Smetanových sadů a koncepce Města Vyškova, neboť se zde ukazuje, že není kde vysadit náhradní výsadbu za pokácené stromy ve Smetanových sadech a že je plně nedostatečná navržená koncepce obsahující keříčky, růže a kultivary stromů, které nemohou plně nahradit již vzrostlé stromy.


Všimli jste si uschlé náhradní výsadby před nádražní budovou? My napočítali 6 uschlých stromů…IMG_8191


Dne 18.05.2015 převzalo Občanské sdružení Zelený Vyškov rozhodnutí, které vydal Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí, ve kterém správní orgán nepovolil pokácení Douglasky tisolisté o obvodu kmene 173 cm. Žadatelem o kácení byla Mateřská škola Palánek, Vyškov. Odbor životního prostředí vyhověl v plném rozsahu námitkám Zeleného Vyškova, a znaleckým posudkem zjistil, že fyziologická vitalita stromu je výborná. Vyhodnotil funkční hledisko i estetické hledisko stromu. V odůvodnění rozhodnutí správní orgán uvádí, že se jedná o strom ve stávající zástavbě, je dominantním jedincem, který je umístěn před budovou mateřské školy. Plní mimoprodukční funkci, především proti prachu a hluku a je možným hnízdištěm ptáků. Podle znaleckého posudku je strom dlouhodobě perspektivní, bez nutnosti realizovat speciální stabilizační zásah. 🙂 🙂 !!!


Dne 07.04.2015 převzalo Občanské sdružení Zelený Vyškov rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, ve kterém se potvrzuje rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, OŽP o kácení dřevin v počtu 9 stromů, mezi nimi i lípy velkolisté o obvodu kmene 357 cm a 360 cm v lokalitě Vyškov – cukrovarská vila. Firma POMI, s.r.o. Praha, která zastupuje vlastníky pozemku, na námitky Zeleného Vyškova přehodnotila projektovou dokumentaci a z původních navržených 11 dřevin k pokácení, 2 stromy (jasan ztepilý o obvodu kmene 322 cm a javor mléč o obvodu kmene 193 cm), vyjmula z žádosti o kácení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje ve svém rozhodnutí změnil výrok Městského úřadu Vyškov, OŽP a to tak, že žadatelům povoluje pokácení dřevin až po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě „Retail u Kauflandu – Vyškov“. Kácení bude provedeno, tak jak navrhl Zelený Vyškov v odvolání, v době vegetačního klidu a mimo dobu hnízdění ptáků.

Celý příspěvek

Historie Smetanových sadů

Přečtě si článek o historii Smetanových sadů, který jsme napsali po kompletaci historických zdrojů.

Proměny městského parku

Smetanovy sady jsou již přes sto let místem odpočinku a rekreaceobyvatel Vyškova. V dobách dřívějších lidem neposkytovaly jen stín za teplých letních dnů či odpočinek od ruchů centra. Do konce 19. století se plocha dnešních Smetanových sadů využívala především jako nivní louka na pozemcích města. Hranici plochy z jedné strany tvořila řeka Haná na straně druhé mlýnský náhon k tzv. Potůčkovému mlýnu.

Celý příspěvek