Stanovy spolku Zelený Vyškov

S T A N O V Y     S P O L K U

Zelený Vyškov, spolek na ochranu životního prostředí a kulturního dědictví

Čl. I

Název a sídlo

 1. Název spolku: Zelený Vyškov, spolek na ochranu životního prostředí a kulturního dědictví (dále jen „Spolek“)
 2. Sídlo spolku: Palánek 166/15 Vyškov PSČ 682 01
 3. Spolek je ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání
 4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je ochrana životního prostředí a kulturního dědictví na okrese Vyškov
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II

Účel spolku

Hlavní činnost spolku je vytvářet zázemí pro trvale udržitelný styl života zaleženého na duchovních a obecně lidských hodnotách. Dbát o zachování kulturního a přírodního dědictví na okrese Vyškov.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. podporu a realizaci aktivit v oblasti životního prostředí,
 2. podporu ekologického vědomí a hodnot společnosti orientovaných na vytváření a udržení kvalitního života ve vztahu ke svému životnímu prostředí,
 3. výzkumu a vývoje oblasti ekologie, přírodních věd a životního prostředí,
 4. vzdělávací, informační a ediční činnosti,
 5. přispívání k ochraně přírody a péči o památné stromy,
 6. ochrany flory a fauny a stejně tak i celkového rázu krajiny před nevhodnými zásahy,
 7. dbaní o zachování kulturního a přírodního dědictví na okrese Vyškov,
 8. bránění nevhodným urbanistickým zásahům do vzhledu města Vyškova,
 9. propagace aktivit spolku a osvěty v ochraně životního prostředí a kulturního a přírodního dědictví na okrese Vyškov,
 10. účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturního dědictví.

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen člen) může být fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 3. Zánik členství:

a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi nebo místopředsedovi spolku

b) úmrtím člena

c) zánikem spolku

d) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena, výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku

f) zápis s výmazy v  seznam členů spolku provádí předseda a místopředseda při vzniku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Čl. V

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) výbor

c) předseda.

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství v orgánu spolku zaniká uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

b) volí výbor spolku a odvolává jeho členy

c) schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem

d) schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení stávajících členů

f) každý člen má jeden hlas a členská schůze je schopna se usnášet za účasti většiny všech členů spolku, členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů spolku

g) jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba

h) rozhoduje o zániku spolku.

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda nebo místopředseda písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku také z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 2. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 3. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomni na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda.
 3. Výbor spolku ze svých členů volí předsedu spolku a odvolává jej.
 4. Výbor vede a řídí práci spolku, dohlíží na dodržování stanov. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 5. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný za účasti všech jeho členů.

Čl. VIII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, a je oprávněn jednat jeho jménem ve věcech, běžného fungování spolku. Ve věcech týkajících se nakládání s majetkem spolku, je předseda spolku oprávněn jednat jeho jménem jen v rozsahu schváleném členskou schůzí. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let.
 3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 a čl. 2 těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

Čl. IX

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek z dobrovolných členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických nebo právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
 4. Za řádnou správu, obnovu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu ustanovení těchto stanov.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti.
 2. Tyto stanovy budou být uloženy v úplném znění v sídle spolku
 3. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 4. V případě zániku spolku se likvidace řídí ust. § 269 – §273 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, v platném znění.